+30 2310234109
Καλέστε μας για ραντεβού

O νέος Πτωχευτικός Νόμος

Ο νέος πτωχευτικός νόμος επιχειρεί να δώσει βιώσιμες λύσεις στη διαχείριση του πολύ υψηλού ιδιωτικού χρέους, το οποίο αγγίζει τα 234 δισ. ευρώ στη χώρα μας στον απόηχο της 10ετούς δημοσιονομικής κρίσης και, πλέον, και της πανδημίας. Σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τα κεντρικά σημεία και τις καινοτομίες που αυτό φέρει: 

1)     Πεδίο εφαρμογής

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας (N. 4738/20) εφαρμόζεται:

α. Για φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ.

β. Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.

      2) Καινοτομίες

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα συγκεντρώνει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με τον εξής τρόπο: 

Α) Προειδοποίηση αφερεγγυότητας

Με αίτηση του ενδιαφερομένου παρέχεται και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29 ο ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών (3) επιπέδων κινδύνου αφερεγγυότητας, χαμηλού-μέτριου-υψηλού, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο οποίος εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό υλοποιούνται διαδικασίες ενημέρωσης, προειδοποίησης και υποστήριξης των οφειλετών για την κάλυψη ή αναδιάρθρωση των οφειλών τους.

Β) Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Πλέον, διευρύνεται η πτωχευτική ικανότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης της ομάδας των προσώπων με πτωχευτική ικανότητα συμπεριλαμβάνοντας και νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού δικαίου) που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ενώ μέχρι πρότινος  πτωχευτική ικανότητα είχαν μόνο οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδίωκαν οικονομικό σκοπό. 

Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς και η συνέχιση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και ποινικής δίωξης για οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές (Τράπεζες κτλ) δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποβολής σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 15. 

 Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών και η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου υπολογίζοντας την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Γ) Σύμβαση αναδιάρθρωσης

Με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται στους πιστωτές (πχ Τράπεζες), η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης (πχ κατασχέσεις) και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για όλη τη διάρκειά της και υπό τον όρο τήρησής της.

Δ) Επιδότηση

Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η επιδότηση σε οφειλέτες για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αίτησης.

3)     Η εξυγίανση  

Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 34.

Για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται η συναίνεση αφενός των πιστωτών με ειδικό προνόμιο ( πχ. προσημείωση) και αφετέρου των υπολοίπων οι οποίοι ωστόσο αντιπροσωπεύουν κατ’ ελάχιστο το 50% των απαιτήσεων για κάθε μία κατηγορία πιστωτών.

4)     Η πτώχευση 

 Βασική προϋπόθεση για να κηρυχθεί ο οφειλέτης σε κατάσταση πτώχευσης είναι να έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών, δηλαδή να αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Τεκμαίρεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών αν για έξι (6), τουλάχιστον, μήνες δεν καταβάλλει τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή Τράπεζες, εφόσον αυτές αποτελούν το 40% των συνολικών υποχρεώσεων του. Αν τη κήρυξη της πτώχευσης την ζητά ο οφειλέτης, λόγο κήρυξης αποτελεί και η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών. Αν, όμως, πιθανολογείται οτι η περιουσία ή τα εισοδήματα του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, η αίτηση απορρίπτεται, οπότε η επωνυμία  ή το όνομα του οφειλέτη καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζει ο νόμος. 

H διαδικασία της πτώχευσης του οφειλέτη αποσκοπεί στη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πιστωτές. Δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα κατά το κοινό δίκαιο ακατάσχετα ή εξαιρούμενα με ειδικές διατάξεις νόμων περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη. 

Α) Απαλλαγή του οφειλέτη

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από τους πιστωτές, εντός 3 ετών από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.

Σημαντικό ότι για πρώτη φορά απαλλάσσονται πλήρως οι εκπρόσωποι νομικού προσώπου με την πάροδο 3 ετών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή 2 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έλθετε σε επικοινωνία με το γραφείο μας. ( τηλ: 2310 234 109, email: info@ivylegal.gr)  

Share: 

Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό γραφείο «IVY LEGAL» στη Θεσσαλονίκη αποτελείται από άρτια καταρτισμένους έμπειρους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους με υψηλή κατάρτιση.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο‎ Θεσσαλονίκη | Ivy legal

Κ. Ντηλ 19 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη

+30 2310 234 109

info@ivylegal.gr

www.ivylegal.gr