+30 2310234109
Καλέστε μας για ραντεβού

Προσβολή προσωπικότητας μέσω σχολίων και αναρτήσεων στο facebook και ευθύνη διαχειριστών

Η με αριθμό 2116/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης εξέδωσε μία ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με την ευθύνη διαχειριστών κλειστής ομάδας στο Facebook για ψευδή και προσβλητικά σχόλια και αναρτήσεις, καθώς και το επιτρεπτό χρήσης των αναρτήσεων ως αποδεικτικών μέσων. 

Η υπόθεση αφορά σε αγωγή ιατρού κατά των διαχειριστών μίας κλειστής ομάδας στο Facebook και ενός ακόμα ατόμου, το οποίο ισχυρίστηκε στην υποενότητα “forum” της εν λόγω ομάδας, μία σειρά από αναληθή και συκοφαντικά γεγονότα και υβριστικά σχόλια για το πρόσωπό του, με σκοπό να βλάψει την τιμή και τη υπόληψή του ως ιατρού και ως ανθρώπου. 

Τι απεφάνθη το Δικαστήριο: 

1) Ως προς την ευθύνη των διαχειριστών ως ενδιαμέσων φιλοξενίας: 

 Οι ως άνω εναγόμενοι, το έτος 2014, στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK», δημιούργησαν και έκτοτε αποτελούσαν τους κατόχους και διαχειριστές μίας ομάδας, ανά τον κόσμο Ελλήνων χρηστών, με σκοπό την ενημέρωση των ασθενών, που πάσχουν από τη δερματική πάθηση της λεύκης αλλά και τρίτων προσώπων (πχ συγγενών, φίλων ή άλλων τρίτων κοκ των ασθενών) που ενδιαφέρονταν να έχουν πληροφόρηση για την εν λόγω πάθηση. Η ως άνω διαδικτυακή ομάδα σκοπό είχε την πρόκληση ενδιαφέροντος ιατρών, ασθενών και τρίτων, όπου δημόσια και μέσω του διαδικτύου θα ερχόταν σε επικοινωνία ανταλλάσοντας σκέψεις, προβληματισμούς, εμπειρίες, απορίες και πληροφορίες για την εν λόγω πάθηση της λεύκης. Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας επρόκειτο για τη δημιουργία ενός ιστολογίου - blog που φιλοξενείτο μέσω της ειδικής υπηρεσίας φιλοξενίας που παρείχε η πλατφόρμα της Facebook στους ως άνω κατόχους, δυνάμει σιωπηρής σύμβασης φιλοξενίας που κατήρτισαν οι τελευταίοι με την ως άνω πάροχο κατά τη δημιουργία του ως άνω ιστολογίου, με βάση την οποία από κοινού παρείχαν τη δυνατότητα σε τρίτους - χρήστες του διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω ιστολόγιο όπου, ο πάροχος φιλοξενίας, για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών, προέβαινε στην αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, τις οποίες παρείχαν οι χρήστες του διαδικτύου. Συνεπώς, οι εν λόγω εναγόμενοι διαχειριστές υπάγονται στην έννοια του παρόχου φιλοξενίας, δεδομένου ότι και ο εν λόγω, υπό την εξουσία των κατόχων αυτών, διαδικτυακός χώρος φιλοξενούσε τις αναρτήσεις των συμμετεχόντων σε αυτόν χρηστών, και συνακόλουθα, και οι διαχειριστές αυτοί είναι ενδιάμεσοι φιλοξενίας (μεσάζοντες) και υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 13 πδ 131/2003 για τη φιλοξενία. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι το «προφίλ» του ως άνω ιστολογίου, στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητάς του, κατά τη δημιουργία του από τους ως άνω κατόχους - διαχειριστές, ρυθμίστηκε ως κλειστό, με πρόθεση να μην εισέρχεται οποιοσδήποτε στο εν λόγω ιστολόγιο, αλλά να έχουν πρόσβαση σ΄ αυτό και στις αναρτήσεις του μόνο καταχωρημένοι «φίλοι». Οι εν λόγω, πριν την είσοδό τους, υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής τους στους ως άνω διαχειριστές, στην πράξη όμως οι τελευταίοι πάντοτε την έκαμαν δεκτή, χωρίς να εξετάζουν οτιδήποτε άλλο. Το εν λόγω ιστολόγιο, επομένως, ήταν κλειστό μεν, πλην όμως παντελώς ελεύθερο ως προς την εισαγωγή νέων μελών, ο αριθμός των οποίων δεν μπορούσε εκ των προτέρων να προσδιοριστεί και πάντως δεν ήταν πεπερασμένος και επομένως, ουδόλως μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στενός. 

Δεν στοιχειοθετείται επομένως ευθύνη των προσώπων αυτών ως διαχειριστών διότι αποδείχθηκε βάσιμος ο εκ του άρθρου 13 του πδ 131/2003 ισχυρισμός τους, που προέβαλαν παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναφέρουν νομότυπα με τις προτάσεις τους και στο Δικαστήριο αυτό και δη, αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι αυτοί, έχοντας χαλαρή εποπτεία στο ως άνω ιστολόγιο, δεν γνώριζαν τα γεγονότα και τις περιστάσεις από τα οποία προέκυπτε ότι οι ένδικες αναρτήσεις αφορούσαν ψευδή γεγονότα και είχαν δυσφημιστικό περιεχόμενο. Και τούτο διότι τα γεγονότα αυτά εκτυλίχθηκαν μεταξύ του ενάγοντα και του τρίτου εναγομένου σε ενώπιος - ενωπίω φυσική επαφή και επικοινωνία, στα πλαίσια σχέσης ιατρού πελάτη, στην οποία οι ως άνω εναγόμενοι όχι μόνο δεν ήταν παρόντες, αλλά και δεν είχαν αλλά ούτε μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε επαφή ή συμμετοχή, ούτε άλλωστε είχαν πελάτη τους τον τρίτο εναγόμενο, ώστε να γνωρίζουν την πραγματικότητα και δη, τι πραγματικά συνέβη μεταξύ των άνω προσώπων, οπότε θα μπορούσε να αξιωθεί απ΄ αυτούς, με τη σειρά τους, να εμποδίσουν ή έστω να διαγράψουν τις εν λόγω αναρτήσεις.  

2) Ως προς την προσβολή ιδιωτικότητας ή απορρήτου, εξαιτίας της προσκόμισης και αξιοποίησης των αναρτήσεων:

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο μπορεί να ήταν κλειστό πλην όμως ήταν παντελώς ελεύθερο ως προς την εισαγωγή νέων μελών, ο αριθμός των οποίων δεν μπορούσε εκ των προτέρων να προσδιοριστεί (απροσδιόριστος) και πάντως δεν ήταν πεπερασμένος και επομένως ουδόλως μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στενός. Σε συνδυασμό δε με το γεγονός ότι ο περιορισμός των προσώπων που είχαν πρόσβαση στην προσωπική ιστοσελίδα ήταν έννοια σχετική, λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε καταχωρημένος «φίλος» τού χρήστη μπορούσε να αντιγράψει στον υπολογιστή του, να αναδημοσιεύσει στη δική του ιστοσελίδα ή να διαβιβάσει σε άλλες ιστοσελίδες κάθε πληροφορία που συνέλεγε, ή εγγεγραμμένος χρήστης με νόμιμη πρόσβαση μπορούσε να διαδώσει περαιτέρω τις σχετικές πληροφορίες, ουδόλως μπορούσε να δημιουργηθεί στον οποιοδήποτε, ούτε και στον εναγόμενο αυτό, για το εν λόγω μέσο επικοινωνίας, δικαιολογημένη προσδοκία επικοινωνίας σε καθεστώς οικειότητας και ιδιωτικότητας. Μη συντρεχόντων επομένως των όρων ύπαρξης επικοινωνίας μεταξύ πεπερασμένου και περιορισμένου (στενού) κύκλου προσώπων (ήδη επρόκειτο για ομάδα 337 ατόμων με δυνατότητα αυτή να αυξηθεί σε απροσδιόριστο εκ των προτέρων αριθμό προσώπων) και άρα επικοινωνίας σε καθεστώς οικειότητας και εμπιστευτικότητας, δεν τίθεται, με τη χρήση και αξιοποίηση των εν λόγω αναρτήσεων, θέμα προσβολής της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος απορρήτου του τρίτου εναγομένου. Διότι, αφ’ ής στιγμής ο τελευταίος καθιστούσε πτυχές της ιδιωτικής του ζωής δημοσίως γνωστές, τόσο σε ένα ευρύτατο αριθμό «φίλων» όσο και σε έναν απροσδιόριστο αλλά και μη πεπερασμένο αριθμό δυνάμενων να επισκεφθούν, τη σελίδα, επισκεπτών, τότε ο ίδιος ο χρήστης αποδέχθηκε και την ένταξη στοιχείων της ιδιωτικής του ζωής στο δημόσιο βίο και στη δημόσια επικοινωνία. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι δεν τίθεται θέμα προσβολής του απορρήτου και για τον πρόσθετο λόγο, πως αποδείχθηκε ότι οι ως άνω αναρτήσεις αποκτήθηκαν από τον ενάγοντα εκ του ιστότοπου, όχι όταν αυτές βρίσκονταν στη διαδικασία μετάδοσης, αλλά αργότερα από τους φίλους και γνωστούς του, όταν δηλαδή αυτές βρίσκονταν σε ηλεκτρονική αποθήκευση και σύμφωνα με τις παραδοχές της μείζονας σκέψης δεν υφίσταται προσβολή του δικαιώματος απορρήτου και της ιδιωτικότητας. 

3) Ως προς την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εξαιτίας της προσκόμισης των αναρτήσεων:

Ουδεμία προσβολή υφίσταται, δεδομένου ότι με το άρθρο 5 παρ 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ 2 γ` του Ν. 2472/1997, η επεξεργασία των αναρτήσεών από τον ενάγοντα, συνιστάμενης τούτης στη δημοσιοποίησή και προσκόμισή τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του προς παροχή δικαστικής προστασίας από την προσβολή που υπέστη, ικανοποίηση που επιδιώκει με την παρούσα δίκη και το οποίο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του τρίτου εναγομένου στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ενόψει του ότι τα ως άνω στοιχεία είναι τα μοναδικά άμεσα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν την προσβολή σ΄ όλη την έκτασής της, υφίσταται δε αδυναμία απόδειξης, λόγω της μοναδικότητας, με άλλα ηπιότερα μέσα.

 

Share: 

Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό γραφείο «IVY LEGAL» στη Θεσσαλονίκη αποτελείται από άρτια καταρτισμένους έμπειρους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους με υψηλή κατάρτιση.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο‎ Θεσσαλονίκη | Ivy legal

Κ. Ντηλ 19 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη

+30 2310 234 109

info@ivylegal.gr

www.ivylegal.gr